I Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Studentów

Po raz pierwszy we Wrocławiu odbędzie się I Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Studentów. Głównym patronem i jednocześnie siedzibą Zjazdu będzie Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja odbędzie się w dniach 16-19 maja 2013 r. Organizatorami są studenci ze Studenckiego Koła Naukowego (SKN) Historyków im. K. Maleczyńskiego wraz ze SKN Ochrony Dziedzictwa i SKN Nowożytników

Pomysł na temat Zjazdu studenci zaczerpnęli nie tylko z rosnącego zainteresowania tą tematyką, ale także specjalizacji jaką wybrali na swoich studiach historycznych: regionalistyka. Mimo to nie zamykają się na studentów innych kierunków, wręcz przeciwnie - odmienny sposób spojrzenia na problem może się okazać cennym głosem w dyskusji.

 

Proponowane przez organizatorów panele:

1. Historia mówiona

Doświadczenie wynikające z organizowanych przez nas konferencji pokazało, że historia mówiona coraz częściej znajduje się w kręgu zainteresowań młodych badaczy. Często pozwala na odkrycie zapomnianych wydarzeń, które pozostały jedynie we wspomnieniach świadków historii. Mamy nadzieję, że prelegenci podzielą się z szerszą publicznością właśnie takimi nieznanymi nikomu historiami, pochodzącymi z różnych regionów kraju.

2. Prawo i administracja samorządowa

Ostatnie lata to także czas zmian w funkcjonowaniu samorządów, które coraz większy nacisk kładą na promocję i rozwój regionu. Nowe rozwiązania i propozycje mają na celu promocję oraz rozpowszechnianie wiedzy regionalnej nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz samego regionu. Jak tę sytuację widzą młodzi ludzie, czy mają pomysły na kolejne innowacje sprzyjające rozwojowi swojej małej ojczyzny? Czy promocja podejmowana przez władze samorządowe są wystarczające, czy może jednak ograniczone często poprzez zapisy prawne, które zamiast ułatwiać pracę urzędnikom, ale i stowarzyszeniom, tylko ją utrudniają?

3. Zwyczajni – niezwyczajni

O wielkich tego świata napisano już niezliczone biografie, nakręcono mnóstwo filmów. Lokalne społeczności mają jednak często swoich bohaterów, o których historia zapomniała. Do młodych badaczy należy zatem przypomnienie, a czasem poinformowanie o ich istnieniu szerszej publiczności.

4. "Wielkie wydarzenia bywają wynikiem błahych przyczyn"

Zajmując się „wielką historią”, często zapominamy nie tylko o postaciach mających znaczenie często jedynie dla lokalnej społeczności, ale i o wydarzeniach, których lokalny charakter nie pozwolił na zapisanie ich w wielkich kronikach. Przeszukując jednak archiwa, nieraz historycy wykazali już, że z pozoru błahe zdarzenia miały wpływ na losy tego świata. Mamy nadzieję, że panel ten pozwoli badaczom na przybliżenie właśnie takich nieznanych dotąd wydarzeń.

5. Problem edukacji regionalnej

Co raz częściej mówi się o problemie jaki związany jest z brakiem edukacji regionalnej, nie tylko wśród młodzieży ale często także osób starszych. Kto powinien być odpowiedzialny za krzewienie wśród ludzi miłości do małej ojczyzny? Szkoła i nauczyciele, rodzice czy naukowcy popularyzujący wiedzę? Jak dotrzeć do ludzi i przekonać ich także o tematach poruszanych w poprzednich panelach: lokalnych bohaterach, wydarzeniach ważnych dla regionu czy historiach ulegających zapomnieniu? Kiedy należy rozpocząć taką edukację i kiedy, lub czy w ogóle, należy ją zakończyć? Mamy nadzieję, że spotkanie się w jednym miejscu studentów z całej Polski pozwoli na udzielenie odpowiedzi chociaż na część z tych pytań.

6. Metodologia badań regionalnych

Kwestia metodologii badań regionalnych podejmowana jest co jakiś czas, wciąż jednak nie wykrystalizował się zespół koncepcji, który uporządkowałby to zagadnienie. Z tego powodu młodzi badacze często pozostawieni są sami sobie w swych badaniach, mogąc jedynie korzystać z wiedzy swych wykładowców oraz nielicznych artykułów poruszających tę kwestię. Mając świadomość ciągłego rozwoju tej dziedziny mamy nadzieję na poruszenie najważniejszych dla studentów problemów, z którymi stykają się w trakcie prowadzonych przez siebie badań.

7. Dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich

Koordynacja: SKN Ochrony Dziedzictwa Kultury

Celem wydzielenia z konferencji regionalistycznej panelu jest pochylenie się nad tematyką pozostającą ciągle na uboczu badań naukowych – dziedzictwa kulturowego wsi, zarówno w jej części materialnej jak i niematerialnej. Wygłaszanym referatom towarzyszyć będą warsztaty, których celem będzie zwrócenie uwagi na metodologię badań dziedzictwa kulturowego wsi, z uwzględnieniem wszelkich jego specyfik o charakterze regionalnym, ujmującego szereg zjawisk etnograficznych, etnologicznych, historycznych czy artystycznych. Choć omawiana tematyka była kilkakrotnie poruszana w ramach sporadycznie organizowanych spotkań naukowych, ich liczba i zakres merytoryczny wydaje się jednak na tyle niewystarczający, że postanowiono podjąć go ponownie, tym razem w szerszym, interdyscyplinarnym gronie badaczy.

Propozycja obszarów badawczych: Stan zachowania, typologia tradycyjnej architektury wiejskiej – kościoły, folwarki, domy mieszkalne; cmentarze, pomniki, kapliczki; degradacja obszarów wiejskich; niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi – tradycje, obyczaje, rzemiosło; Współczesne budownictwo wiejskie, dbałość o estetykę wsi; Programy odnowy wsi, rewitalizacja wsi – wieś jako całość, poszczególne obiekty; Szlakiem dolnośląskich wsi – na drodze (od)budowy lokalnej tożsamości; metodologia badań nad dziedzictwem kulturowym wsi.

Zjazdowi towarzyszyć będą także dodatkowe wydarzenia, takie jak wykłady tematyczne, imprezy integracyjne oraz Festiwal Dni Ukraińskich w Instytucie Historycznym. Zwłaszcza Festiwal będzie ciekawym wydarzeniem: będzie można przeczytać poezję i obejrzeć wystawę obrazów ukraińskich artystów, spróbować tradycyjnych przysmaków tamtejszej kuchni oraz posłuchać ukraińskiej muzyki.

Organizatorzy na zgłoszenia, które można pobrać ze strony: http://ozrswroclaw.blogspot.com/ czekają do 15 marca bieżącego roku.

Zgłoś uwagę